Program KWW Miasto dla Ludzi – Lubelski Ruch Miejski na wybory samorządowe 2018 r.

Program KWW Miasto dla Ludzi – Lubelski Ruch Miejski na wybory samorządowe 2018 r.


1. Zdrowy i zielony Lublin
a. Ochrona i dbanie o zieleń w mieście
i. Zachowanie Górek Czechowski – ustanowienie na nich parku krajobrazowo-rekreacyjnego co jest zgodne z planami z lat 50., obecnym studium i mpzp. Stworzenie na nich bazy rekreacyjno-wypoczynkowej z elementami infrastruktury sportowej od ul. Poligonowej. Wysoczyzny po prawej stronie powinny pozostać sferą rezerwatu. Stworzenie podstaw prawnych pod ochronę tego terenu przed Lex deweloper (narzędzia: zobowiązanie radnych do pozostawienia obecnego przeznaczenia terenu; standardy wypracowane przez kogoś od A. Filipowicza.). Analiza aktualnych możliwości ze strony miasta w tym wykupu bądź zamiany terenów.
ii. Zielona Sieć Rekreacyjna – utworzenia w Lublinie Zielonej Sieci Rekreacyjnej, łączącej w sposób wygodny tereny, które już teraz są wielką wartością ale pozostają oddzielone od siebie: wąwozy, suche doliny, doliny rzek, parki, skwery. Te tereny można łatwo połączyć niewielkimi inwestycjami. Wchodząc do jednego wąwozu możesz przemieścić się wygodnie pieszo/rowerem/itp. do innych terenów zieleni w mieście – dzięki wygodnym łącznikom, powiązaniom, lekkim kładkom itp. Zieleń jest blisko mieszkańców i łatwo do niej dotrzeć, chodzi też o ułatwienie dostępu do terenów zieleni, dziś często problemem są strefy wejściowe, np. Park Ludowy nie ma żadnego wejścia dostępnego dla niepełnosprawnych, jest też wiele barier wokół nowego Parku Zawilcowa co zmniejsza jego dostępność.
iii. Zabezpieczenie w studium konkretnymi zapisami Ogródków Działkowych w Lublinie, przed zabudową.
iv. Zabezpieczenie dużej części Błoni pod Zamkiem jako przestrzeni wolnej, zielonej z trawą – wyjątkowej w skali Lublina, nawiązującej do historii czyli dawnych pastwisk.
b. Walka ze smogiem
i. Wprowadzanie programów prowadzących do likwidacji emisji zanieczyszczeń.
ii. Zwiększenie kontroli w okresie ciepłowniczym co do jakości powietrza, zaangażowanie straży miejskiej, motywacja mieszkańców do zawiadomienia (obywatelski obowiązek – lekcje w szkołach).
iii. Zwiększenie punktów pomiaru jakości powietrza (obecnie Lublin ma tylko dwa oficjalne należące do WOŚ – na ul. Obywatelskiej i manualny na ul. Śliwińskiego) i udostępnianie na bieżąco danych z różnych miejsc.
iv. Ochrona korytarzy napowietrzających.
v. Wprowadzenie w życie rekomendacji z panelu antysmogowego – przestrzeganie np. w obszarze na ul. Grenadierów.
c. Zieleń blisko mieszkańców
i. Odtworzenie zieleni przy ulicach – drzewa i żywopłoty zatrzymują zanieczyszczenia, których źródłem jest transport.
ii. Wprowadzanie skwerów kieszonkowych.
d. Promocja rekreacji i sportu amatorskiego – budowa infrastruktury i animacja
i. Tworzenie np. skateparków, miejsc gdzie sport amatorski może być rozwijany.
e. Miejskie programy prozdrowotn

2. Dostępny Lublin Dostępny Lublin
a. Zrównoważenie transportu w Lublinie
i. “Wizja Zero” – cel długofalowy: redukcja do zera liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych (uspokojenie ruchu, szczególnie na przejściach dla pieszych, modernizacja niebezpiecznych miejsc, audyt widoczności pieszych.
ii. Bilet aglomeracyjny (MPK, pociągi) promujący korzystanie z taksówek i rowerów miejskich.
iii. Testowanie i wdrażanie rozwiązań innowacyjnych takich jak strefy ruchu mieszanego, woonerfy, liczniki czasu świateł, skrzyżowania z jednoczesna fazą światła zielonego dla pieszych.
iv. Wyodrębnienie Biura Zarządzania Mobilnością Miejską, nadrzędnego nad ZDIM i ZTM, planującego inwestycje drogowe na podstawie analiz korzyści uwzględniających potrzeby pieszych, rowerzystów, pasażerów komunikacji zbiorowej i kierowców.
b. Usprawnienie komunikacji zbiorowej
i. Optymalizacja częstotliwości i szybkości kursów, przesiadek, lokalizacji przystanków do przesiadania blisko siebie, gęstości sieci połączeń oraz komfortu jazdy dla maksymalnego zadowolenia jak największej liczby podróżnych.
ii. Rozwój szybkiej komunikacji wschód-zachód, północ-południe (np. Czechów-Zana przez Poniatowskiego), szczególnie przez wykorzystanie rezerw drogowych takich jak oś al. Solidarności-Tysiąclecia (z przedłużeniami)
iii. Planowanie nowych osiedli w oparciu o dostępność do komunikacji miejskiej
c. Rozwój komunikacji pieszej i rowerowej według zasad Standardów infrastruktury pieszej i rowerowej (10 km nowych dróg rocznie).
i. Planowanie według zasady bliskości – jak najwięcej celów podróży w zadowalającym zasięgu wygodnej komunikacji pieszej i rowerowej.
ii. Program “Bezpiecznie i szybko do szkoły bez auta”.
iii. Realizacja strategicznych komunikacyjnie połączeń rowerowych (między dzielnicami, w centrum).
iv. Stopniowa wymiana starych nawierzchni na nawierzchnie bezfazowe na chodnikach (dla wózków i Urządzeń Transportu Osobistego typu hulajnoga) oraz ciągłe na drogach rowerowych.
v. Edukacja piesza i rowerowa w szkołach (dla zdrowia i środowiska).
vi. Likwidacja barier transportowych (schody, krawężniki), Projektowanie Uniwersalne dla całej infrastruktury komunikacyjnej.
vii. Program tworzenia nowych kładek pieszo-rowerowych nad rzekami, wąwozami, torami kolejowymi i dużymi arteriami; wszystkie połączenia drogowe dostępne dla pieszych i rowerzystów.
viii. Rozwój przestrzeni publicznych (parki, place, deptaki, skwery kieszonkowe, woonerfy), szczególnie wokół Śródmieścia.
ix. Wzbogacanie sieci komunikacyjno-rekreacyjnej trasami dla biegaczy (miększa nawierzchnia)
d. Bardziej płynny ruch samochodowy.
i. płynniej, bezpieczniej, wolniej – wdrażanie rozwiązań w celu zwiększenia płynności jazdy samochodem, uspokojenia ruchu samochodów, likwidacji korków na rzecz spokojniejszego ale płynnego ruchu.
ii. Wieloletni plan na zmniejszenie liczby samochodów osobowych dzięki usprawnieniu innych środków transportu dla dobra pozostałych kierowców.
iii. Efektywne wdrożenie inteligentnego systemu sterowania sygnalizacja świetlną (zielone fale, regulacja długości świateł względem natężenia ruchu itp).
iv. Upraszczanie skrzyżowań, audyt i redukcja znaków na drogach.
v. Liczniki wolnych miejsc parkingowych w strefach parkowania i edukacja kierowców dla lepszego wykorzystania miejsc parkingowych.
e. Wprowadzenie udogodnień dla osób z niepełnosprawnością
i. Wprowadzenie „Karty Rodzin i Asystentów Osób z Niepełnosprawnościami” (Kartę opracowała Barbara Jurkowska – ma zostać poddana konsultacjom. Karta ma za zadanie aktywizowanie osób. Np. odpowiednie korzyści przy korzystaniu z basenów, teatrów, muzeów, wprowadzenie audiodeskrpypcji przy wystawach. Przy szerokich konsultacjach ma zostać opracowana Mapa Potrzeb tej grupy odbiorców).
ii. Przywrócenie funkcji asystenta osoby z niepełnosprawnością.
iii. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością zgodnie z ich kwalifikacjami ( w porozumieniu z Urzędem Pracy – specjalny zespół wspomagający i weryfikujący możliwości).
iv. Kultura i urząd dostępny – wprowadzenie osoby tłumaczącej na język PJM, np. sesji rady miasta, dostępność np. spektakli, wystaw (oprowadzanie w PJM).
v. Audyt dostępności urzędów, instytucji i uczelni – weryfikacja miejsc trudnych. (O ile Kul spełnia te wymogi, różnie jest na poszczególnych wydziałach UMCS. Podobnie Trybunał Koronny może zyskać takie udogodnienia – informacja od konserwatora – nie ma przeciwwskazań). Podobna weryfikacja przestrzeni. Zaznaczenie na mapach google trudności .
vi. Chodniki, schody. Poprawa ich w ZDiM – jako priorytet. Dostępność ta jest nie tylko badana pod kątem osób z niepełnosprawnością, ale seniorów, dzieci, matek z wózkami.
vii. Oznaczenie lokali przyjaznych osobom z niepełnosprawnością – rodzaj nobilitacji, znaczka.
3. Obywatelski Lublin
a. Partycypacja i jawność w podejmowaniu decyzji
i. Podniesienie poziomu konsultacji społecznych przez przygotowanie nowej uchwały o konsultacjach społecznych, w niej powinna być zawarta informacja o czasie kiedy powołuje się konsultacje (wykluczenie okresu wakacyjnego), z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem, przekazanie do Rad Dzielnic (rozliczenie jej z zamieszczenia informacji o konsultacjach), organizacja przynajmniej jednych konsultacji w danej sprawie w miejscu, którego konsultacje dotyczą.
b. Dostępna informacja
i. Opracowanie stron miasta aby poszczególne treści były łatwe do znalezienia dla mieszkańca, nowe strony powinny być poddane konsultacjom.
ii. Większe wykorzystanie przez UM nowych technologii, wsparcie rozwoju miasta przez większe pokrycie go darmowym internetem.
iii. Przygotowanie specjalnej aplikacji do pobierania danych z UM, aplikacja o mieście dla mieszkańców.
c. Pełnomocnik/pełnomocniczka równościowa, polityka antydyskryminacyjna
i. Osoba ta ma pomagać w rozwiązywaniu problemów np. osób z niepełnosprawnością czy mniejszości narodowych.
d. Zwiększony udział mieszkańców w życiu miasta
i. Centra Aktywności Lokalnej (CAL) w dzielnicach, integracja, aktywizacja i budowanie wspólnoty przez kulturę.
ii. Wprowadzenie klauzuli społecznych przy przetargach w mieście i promowaniu ekonomii społecznej.
iii. Zwiększenie kwot na budżet obywatelski.
iv. Zwiększenie rezerwy celowej dla Rad Dzielnic, co ma wykluczyć korzystanie przez Rady Dzielnic z Budżetu Obywatelskiego, jako narzędzia uzupełnienia rezerwy celowej Rad Dzielnic.
v. Wprowadzenie asystentów dzielnic – osób będących pośrednikami między np. Urzędem Miasta a mieszkańcami.
4. Rodzinny Lublin
a. Edukacja
i. Wprowadzenie funkcji rzecznika praw ucznia i studenta – rzecznik działa przy wydziale oświaty, działa w interesie ucznia i studenta w sprawach trudnych.
ii. Wprowadzenie audytu jakości szkół, specjalna ewaluacja zorganizowana przez wydział oświaty z zewnętrznymi ewaluatorami. Oni oceniają jakość pracy szkoły pod kątem np. zbadania zasobów szkoły – np. braki sprzętowe. Stopniowe uzupełnianie luk – np. dosprzętowienie sal chemii, biologii, fizyki, wf. Zadbanie o wprowadzenie telewizorów do sal w celu prowadzenia lekcji w oparciu o multimedia – np, prezentacje, filmy. Obowiązek lokowania boisk koło szkół.
iii. Priorytetem powinno być budowanie małych szkół, ale gęstszych – wpływa to na jakość kształcenia, w myśl zasady mniejsza klasa/szkoła – wyższe wyniki w nauczaniu. Także bliskość od domu wpływa na zmalenie korków i zmniejszenie emisji spalin. Priorytet „Program: dobra szkoła blisko domu”.
iv. Wsparcie stowarzyszeń w zakładaniu niepublicznych placówek edukacyjnych np. szkół, przedszkoli; mogą one działać jako np. społeczne czyli prowadzone przez stowarzyszenia, które są częściowo dotowane przez budżet miasta, baza ta byłaby uzupełnieniem braków szkół i ich przepełnienia.
b. „Dobry klimat” w Lublinie, w tym przeciwdziałanie procesom wyludniania i rozlewania się miasta
i. Audyt przyczyn wyludniania mieszkańców z poszczególnych obszarów.
ii. Korzystne rozwiązania w gminach granicznych (dobra szkoła, CAL, ulga w bielcie aglomeracyjnym, bilet rodzinny – „Kultura się liczy” czyli ulgi w miejskich instytucjach kultury); jednym z problemów jest korzystne działanie gmin ościennych (niskie ceny gruntów, dobry dojazd miejski MPK, dobre drogi, bliskość Lublina – np. dojazd w 10 minut, niższe podatki).
iii. Tworzenie przestrzeni wspólnych: skwery, place.
c. Polityka mieszkaniowa miasta
i. 250 mieszkań rocznie:
1. Część budowanych przez miasto 100 mieszkań – 17 mln rocznie.
2. Cześć od 2020 (czas uchwalenia GPR) – pustostany z rewitalizacji: 73 mieszkania na rok (289 w ciągu kadencji przez 4 lata); koszt na rok 2,190 mln.
3. Część 5 % od dewelopera za sprzedaż lub zmianę MPZP.
ii. Zmiana programu oddłużeniowego na bardziej przyjazny dla mieszkańca, każda spłata powinna być opracowana indywidualnie z zainteresowanym. Wprowadzenie „wakacji” w spłacie związanych z realną czasową niemożnością spłaty; wysokość rat dostosowana indywidualnie do możliwości – urealnienie spłat; możliwość odpracowania – dostosowana do kwalifikacji i możliwości zadłużonego (mało osób z tego korzysta obecnie).
d. Praca
i. Wsparcie przedsiębiorczości – np. obniżony czynsz po otworzeniu działalności.
ii. Wsparcie przez doradztwo.
iii. Tworzenie kolejnych przestrzeni co-workingowych z zasobów miasta, preferencyjne stawki na początku działalności.
iv. Promowanie Lubelskich uczelni i tworzenie współpracy na linii Miasto – Firmy Technologiczne- Uniwersytety.
v. Przyciąganie zewnętrznych podmiotów (pomoc przy czynnościach administracyjnych dla podmiotów rozpoczynających działalność w Lublinie/ułatwienia podatkowe/promowanie/reklama/potencjalnie duża liczbę wyedukowanej kadry).
vi. Stymulowaniu wzrostu lokalnych firm oraz wzrostu innowacji wśród mieszkańców z wykorzystaniem potencjału intelektualnego i osobowego lokalnych uczelni wyższych.

5. Piękny i gościnny Lublin
a. Kultura
i. Zwiększenie kultury w dzielnicach – priorytetem powinny być działania w dzielnicach, większe dotacje na ten cel – nie na wielkie festiwale (granty w budżecie obywatelskim na cele kultury, Dzielnice Kultury – większy budżet, wydzielenie w rezerwie celowej Rad Dzielnic pieniędzy na kulturę dla mieszkańców).
ii. Wprowadzanie Centrów Aktywności Lokalnej.
iii. Zwiększenie wsparcia dla ngo – zarówno finansowego, jak i prawnego; preferencyjne stawki najmu lokali – zwłaszcza w dzielnicach.
iv. Preferencyjne stawki najmu lokali dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wypełniającą lukę edukacyjną, sportową lub kulturalną w dzielnicach, w których te usługi są trudno dostępne np. szkoły językowe, tańca, kluby sportowe, fitness, siłownie, szkoły rysunku, zajęcia plastyczne.
v. Zapewnienie stałego lokalu dla Teatru im HCH Andersena.
vi. Wsparcie dla LKJ podobnie, jak wspiera się Kluby Sportowe; pomoc w rozwiązaniu problemów.
b. Rewitalizacja
i. Poprawne przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji – z uwzględnieniem możliwości odnowy zabytkowej tkanki historycznych ulic m.inn. Śródmieścia: Lubartowska, Zamojska, Narutowicza, oraz innych wytyczonych zgodnie z ustawą obszarów.
ii. Uwzględnienie działań społecznych, jako priorytetu, konsultacje z mieszkańcami uznane za najważniejsze. Oni powinni przy wsparciu lokalnych liderów zadecydować o zmianach w ich obszarze. Priorytet: : Ludzie bogactwem miasta.
iii. Zabezpieczenie przed gentryfikacją – zastosowanie odpowiednich zapisów z ustawy.
iv. Stworzenie strefy specjalnej, która między innymi daje możliwość zatrudnienia mieszkańców przy remontach.
v. Remont pustostanów z zasobach ZNK wpisany w rewitalizację – w polityce mieszkaniowej.
c. Dziedzictwo
i. Stworzenie Parku Kulturowego – dla obszaru Starego Miasta/ Śródmieścia.
ii. Priorytetowo przygotowanie MPZP dla obszarów objętych ochroną konserwatorską, w tym całych zabytkowych pierzei ul. Lubartowskiej, Zamojskiej, Narutowicza i okolicznych.
iii. Wprowadzanie priorytetu z zakresu rewitalizacji – odnowy tkanki zabytkowej.
iv. Dbałość o sylwetę miasta, krajobraz traktowany jako całość.
v. Poznawanie dziedzictwa miasta – badanie dziejów, programy badawcze we współpracy z uczelniami, tworzenie analiz i programów.
d. Estetyka
i. Wprowadzenie wydziału/referatu ds estetyki i dobrej przestrzeni.
ii. Uporządkowanie chaosu reklamowego poza obszarem Parku Kulturowego. Walka z wielkoformatowymi reklamami.
e. Gościnny Lublin
i. Wielokulturowość, otwartość – stworzenie przyjaznego klimatu dla obcokrajowców szczególnie dbałość o studentów zagranicznych, programy włączające ich w działania kulturalne miasta, miejsca integracji; wycieczki z obcokrajowcem; student zagraniczny – ambasadorem Lublina.
ii. Turystyka włączająca mieszkańców, mieszkańcy zabytkowych obszarów traktowani, jako bogactwo zasobów ludzkich.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: